fbpx

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคือภาษีที่ต้องชำระโดยห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจในราชอาณาจักรไทยหรือสร้างรายได้จากกิจกรรมที่ดำเนินการในประเทศไทย

องค์กรที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยได้แก่องค์กรดังต่อไปนี้: ห้างหุ้นส่วนไทยหรือบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย บริษัทในต่างประเทศที่ถือว่าประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทย แต่สร้างรายได้บางประเภทจากประเทศไทย เช่นเงินปันผล ค่าเช่า ค่าบริการดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมวิชาชีพ กำไรที่ต้องเสียภาษีจะขึ้นอยู่กับผลรวมของรายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายที่สามารถหักได้ในระหว่างปีบัญชี:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่หักได้:

ค่าใช้จ่ายสามัญและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นพร้อมอัตราพิเศษที่ปรากฏต่อจากนี้:

 1. หัก 200% สำหรับอุปกรณ์ที่ลงทุนสำหรับคนพิการ
 2. หักค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 200%
 3. หักค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 200%
 • ดอกเบี้ยไม่รวมผลประโยชน์จากเงินสำรองหรือเงินทุนของ บริษัท ภาษียกเว้น VAT และ CIT
 • การขาดทุนสุทธิยกไป (5 ปี)
 • การชำรุดสึกหรอ
 • การบริจาค: ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ
 • หนี้เสีย เมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อศาลของประเทศไทย
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ความบันเทิงที่มูลค่าถึง 0.3% ของรายได้รวมและไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประจำปีตามอัตราที่กำหนด

ผู้เสียภาษีการเสียภาษีอัตราภาษี
บริษัทที่ไม่ปรากฎด้านล่างผลกำไรในปีงบประมาณ20%
บริษัทขนาดเล็กที่มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้น้อยกว่า 30 ล้านบาทผลกำไรในปีงบประมาณไม่เกิน 150,000 บาท ยกเว้น
ผลกำไรในปีงบประมาณเกิน 150,000 บาท และน้อยกว่า 1 ล้านบาท15%
ผลกำไรในปีงบประมาณเกิน 1 ล้านบาท และน้อยกว่า 3 ล้านบาท20%
ผลกำไรในปีงบประมาณเกิน 3 ล้านบาท20%
บริษัทต่างชาติที่ไม่ได้มีกิจกรรมหลักในประเทศไทย แต่ได้รับเงินปันผลเงินปันผลก่อนหักภาษี10%
บริษัทต่างชาติที่ไม่ได้มีกิจกรรมหลักในประเทศไทย แต่ได้รับรายได้อื่นๆนอกจากเงินปันผลรายได้ก่อนหักภาษี15%
บริษัทต่างชาติที่ส่งผลกำไรออกนอกประเทศไทยจำนวนเงินที่ส่งออกไป10%
สำนักงานปฏิบัติการส่วนภูมิภาค (ROH)กำไรสุทธิ10%
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาติ BOI กำไรสุทธิ0%

Testimonials

Felipe Kasinsky Rocket Internet
I worked with Vincent while at Easy Taxi. His company, B-Accounting, provided us with accounting seravices. While dealing with him and his staff, I did not have to worry about my accounts at all. His company made sure that all the accounts were up to date and that all reports were delivered on time. All of this at a very reasonable cost. I strongly recommend working with Vincent and his firm for accounting services. 17/03/2020
Anne Belveze Moxy by Orami
It is with much pleasure that I recommend Vincent. I know Vincent since 2014. We outsourced our full accounting as well as our management reporting with B-Accounting. I deeply appreciated his accuracy, responsiveness in the exchanges and strict respect of the deadlines. Vincent is a great professional with strong international and local financial expertise. 17/03/2020

เราภูมิใจที่ได้ให้บริการ

logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos

ขอใบเสนอราคา

คุณกำลังมองหาบริการด้านบัญชีอย่างมืออาชีพอยู่หรือเปล่า? ขอใบเสนอราคา ที่คุณจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง