fbpx

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) คือภาษีที่จัดเก็บโดยตรงจากรายได้ของผู้ที่เสียภาษีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ผู้เสียภาษีของไทยคือผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 180 วันต่อปี ผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยจึงมีหน้าที่ในการแจ้งรายได้ทั้งหมดในราชอาณาจักรไทยโดยไม่คำนึงถึงสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรภายใต้ข้อกำหนดการย้ายถิ่นฐาน ในทางกลับกันบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยน้อยกว่า 180 วันต่อปีจะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในไทย ยังมีหน้าที่ในการประกาศรายได้ที่มาจากแหล่งในประเทศไทย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย

รายได้พึงประเมินสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีดังต่อไปนี้:

 • รายได้จากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น  เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ สวัสดิการต่างๆ
 • รายได้ที่จ่ายเป็นรายปี แฟรนไชส์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิอื่น ๆ
 • ดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารในประเทศไทย เงินปันผลในหุ้น ผลกำไร ผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ จากห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทนิติบุคคลหรือกองทุนรวม
 • เงินที่ได้รับหลังจากการลดทุนของตัวเอง โบนัส การเพิ่มการถือครองทุน
 • รายได้ที่ได้รับจากการผิดสัญญา
 • รายได้จากอาชีพเสริม
 • รายได้จากการปล่อยให้ทรัพย์สินสัญญา เช่าขายผ่อนชำระ สัญญาเช่าซื้อ
 • รายได้อื่น ๆ จากการพาณิชย์ อุตสาหกรรมการเกษตร บริการขนส่ง
 • รายได้จากกิจกรรมอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รายได้ (บาท)
150,000 แรก0%
150,001 – 300,0005%
300,001 – 500,00010%
500,001 – 750,00015%
750,000 – 1,000,00020%
1,000,001 – 2,000,00025%
2,000,001 – 5,000,00030%
5,000,000 ขึ้นไป35%

ค่าลดหย่อนภาษีต่างๆ

 • ค่าใช้จ่าย: 40% ไม่เกิน 60,000.00 บาท
 • Personal Allowance: 30,000.00 บาท
 • คู่สมรสที่ไม่มีรายได้: 60,000 บาท
 • บุตร: 30,000.00 บาท ต่อคน โดยต้องอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือต่ำกว่า 25 ปีหากกำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดจำนวนคนหากเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท: 60,000 บาท
 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท: 30,000.00 บาท
 • ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ สูงสุด 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้.
 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้: สูงสุด 15,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป: สูงสุด 100,000.00 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ หักค่าลดหย่อนในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินและไม่เกิน 500,000 บาท
 • เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ดอกเบี้ยกู้ยืมที่จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น สูงสุด 100,000.00 บาท
 • เงินสมทบประกันสังคม หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง
 • เงินบริจาค ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

Testimonials

Felipe Kasinsky Rocket Internet
I worked with Vincent while at Easy Taxi. His company, B-Accounting, provided us with accounting seravices. While dealing with him and his staff, I did not have to worry about my accounts at all. His company made sure that all the accounts were up to date and that all reports were delivered on time. All of this at a very reasonable cost. I strongly recommend working with Vincent and his firm for accounting services. 17/03/2020
Anne Belveze Moxy by Orami
It is with much pleasure that I recommend Vincent. I know Vincent since 2014. We outsourced our full accounting as well as our management reporting with B-Accounting. I deeply appreciated his accuracy, responsiveness in the exchanges and strict respect of the deadlines. Vincent is a great professional with strong international and local financial expertise. 17/03/2020

เราภูมิใจที่ได้ให้บริการ

logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos

ขอใบเสนอราคา

คุณกำลังมองหาบริการด้านบัญชีอย่างมืออาชีพอยู่หรือเปล่า? ขอใบเสนอราคา ที่คุณจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง